Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN
Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.klsoft.pl, zwanego dalej „Sklepem” prowadzonego przez firmę:
Sklep internetowy KLSoft , dostępny pod adresem internetowym klsoft.pl, prowadzony jest przez Krzysztof Laskowski prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KLSoft Krzysztof Laskowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8161304620, REGON 382942536
dalej nazywaną „Sprzedającym”.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży produktów i usług na odległość za pośrednictwem Sklepu.
2. Kupującym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu towarów i usług oferowanych w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającym charakteru zawodowego, dalej nazywana „Klientem”.
3. Korzystanie ze Sklepu, w tym nabywanie produktów i usług oferowanych w Sklepie, wymaga zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i złożenia przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu i/lub warunków nabywanych produktów i usług dostępnych pod adresem: https://klsoft.pl/regulamin-pm-11.html , w tym licencji udostępnianych Klientowi w Sklepie.
4. Wszelkie informacje dotyczące usług i produktów w Sklepie, w tym w szczególności katalogi, foldery i inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Sklepu kierowane przez Sprzedającego do Klientów i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Przedmiotem obrotu w sklepie są treści cyfrowe i towary obejmujące m.in licencje elektroniczne w postaci anonimowych kodów licencji uprawniające Klienta do użytkowania wskazanych programów komputerowych. Programy komputerowe, na które Klient zakupił w Sklepie licencję/licencje, można pobrać ze strony internetowej producentów oprogramowania.
6. Dokonując akceptacji niniejszego Regulaminu Kupujący, na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535), wyraża zgodę na otrzymywanie i stosowanie przez Sprzedającego faktur elektronicznych.
7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedającego wpłaty całości wartości zamówienia. Realizacja zamówień następuje po uzyskaniu przez Sprzedającego od operatora płatności informacji o wpływie środków pieniężnych za zakupioną/zakupione licencję/licencje oraz towary.
8. Zamówienia realizowane są poprzez dostarczenie Klientowi treści cyfrowych w postaci kodu/kodów licencji programu i/lub usług oraz linków do pobrania binariów programów ze stron Sprzedającego. W przypadku Klientów niezarejestrowanych w Sklepie realizacja zamówienia następuje poprzez wysyłkę kodów licencji programu i/lub usług na wskazany przez Klienta adres e-mail.
9. Po zrealizowaniu zamówienia, tj. po dokonaniu płatności przez Klienta i otrzymaniu przez niego kodu/kodów licencji programu/programów i/lub usług, Sprzedający wystawi Klientowi fakturę w formie elektronicznej, na co Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości odebrania przez Klienta faktury elektronicznej, na jego dodatkową, odrębną prośbę, przesłaną na adres sklep@klsoft.pl, zostanie mu wystawiona i przesłana na wskazany adres faktura tradycyjna.
10. Za moment rozpoczęcia korzystania z programu i/lub usługi zakupionego w Sklepie uznaje się w przypadku zakupu programu i/lub usługi w formie elektronicznej – dostarczenie kodu licencyjnego na adres email wskazany przez Klienta w zamówieniu lub aktywowanie programu i/lub usługi przez Sprzedającego, a w przypadku zakupu programu na nośniku (płyta DVD) otwarcie zaplombowanej koperty z kodem licencyjnym. Klient zobowiązany jest do podania w zamówieniu aktualnego adresu e-mail oraz do niezwłocznego informowania Sprzedającego o wszelkich zmianach podanego adresu e-mail.
11. Przed skorzystaniem z produktu i/lub usługi Klient powinien każdorazowo podjąć wszelkie wymagane czynności dostosowawcze, konfiguracyjne i sprawdzające, w tym w szczególności w zakresie weryfikacji obowiązującego stanu prawnego oraz wynikających z niego obowiązków ciążących na Kliencie. Prawidłowe korzystanie przez Klienta z programu i/lub usługi powinno polegać na odpowiednim przetworzeniu, uzupełnieniu i dostosowaniu danego elementu programu i/lub usługi w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta, charakteru, okoliczności i warunków danej czynności faktycznej lub prawnej, jaką zamierza wykonać lub wykonuje, a także celów oraz skutków, jakie spodziewa się osiągnąć w wyniku podjętej lub zamierzonej czynności. Klient powinien w każdym przypadku zweryfikować także kompletność oraz zgodność danych wprowadzanych do programu i/lub usługi ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa.
12. Z zastrzeżeniem szkody wyrządzonej Klientowi przez Sprzedającego umyślnie, odpowiedzialność Sprzedającego względem Klienta ograniczona jest do straty rzeczywistej, a jednocześnie do kwoty równej uiszczonej przez Klienta z tytułu zakupu programu lub usługi. W zakresie, w jakim ma to zastosowanie, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi oraz z tytułu wad i usterek utworów wchodzących w skład programów i usług jest wyłączona.
13. Za wady towaru Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach określonych w warunkach licencji/regulaminie zakupionego produktu.
14 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
15. Poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszym Regulaminie, odstąpienie od umowy zakupu programu i/lub usługi przez Klienta jest wyłączone.
16. Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który dokonuje w Sklepie zakupu programów i/lub usług w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiadającym charakteru zawodowego, może odstąpić od umowy zakupu zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedającego i zwrócić zakupiony program i/lub usługę w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem wyjątków określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy i wskazanych poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu ustawowym lub w dowolnej formie zgodnie z treścią art. 27 ustawy o prawach konsumenta poprzez wysłanie oświadczenia na adres siedziby albo adres e-mailowy Sprzedającego: sklep@klsoft.pl Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu do umowy zakupu produktu przez upływem w/w terminu.
17. Prawo do odstąpienia od umowy na zakup programu i/lub usługi zawartej na odległość i zwrot nie przysługują Klientowi w przypadkach wymienionych w przepisach ustawy o prawach konsumenta w przypadku, gdy:
17.1. Sprzedający za zgodą Klienta wykonał w pełni usługę, zaś Klient został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy i/lub
17.2. Klient wyraził zgodę na rozpoczęcie korzystania z programu i/lub usługi dostarczanej w postaci cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na zakup takiego programu i/lub usługi oraz został poinformowany przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
18. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedający zwraca Klientowi opłatę uiszczoną z tytułu zakupu programu i/lub usługi.
19. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klienta i przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1, dalej jako: RODO) oraz pozostałymi powszechnie obowiązującymi przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
20. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako niezbędne w celu wykonania niniejszej umowy na korzystanie ze Sklepu, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedającego w szczególności w zakresie marketingu bezpośredniego.
21. Klient, akceptując niniejszy regulamin, oświadcza, że znany jest mu fakt, iż administratorem jego danych osobowych jest Sprzedający, tj. KLSoft Krzysztof Laskowski. z siedzibą we Giedlarowa 251, 37-300 Leżajsk oraz że zapoznał się z informacjami przekazanym mu przez Sprzedającego zgodnie z art. 13 – art. 22 RODO.
22. Sprzedający stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klienta przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Dane Klienta nie będą przekazywane przez Sprzedającego do państw trzecich. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
23. Do przetwarzania danych osobowych po stronie Sprzedającego dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające aktualne i ważne upoważnienie, zgodne z art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
24. Dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedającego do czasu przesłania przez Klienta do Sprzedającego informacji o zakończeniu korzystania ze Sklepu Sprzedającego lub zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody, o ile była ona podstawą przetwarzania danych Użytkownika.
25. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
26. Niezależnie od pozostałych postanowień i zasad korzystania ze Sklepu aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w pod adresem (https://klsoft.pl/regulamin-pm-11.html ).
27. Klient w celu poprawnego korzystania ze Sklepu powinien wykorzystywać przeglądarki internetowe: IE wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja najnowsza, Opera wersja najnowsza, Chrome wersja najnowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu Sprzedający zaleca wyłączenie ich wszystkich.
28. Sprzedający udostępnia na stronie Sklepu adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Klient może również składać reklamacje i zapytania za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.klsoft.pl/kontakt. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od otrzymania ich przez Sprzedającego, a w sprawach skomplikowanych - nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych. Odpowiedź Sprzedającego na reklamację, która może zostać udzielona za pośrednictwem środków indywidualnego porozumienia się na odległość, tj. korespondencji e-mail, zawierać będzie wskazanie, czy Sprzedający uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informację o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
29. Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów i przy zachowaniu procedury wskazanej poniżej. Za ważne powody zmian Regulaminu Strony uznają w szczególności: zmiany w odniesieniu do programów i/lub usług, zmiany zakresu działalności prowadzonej przez Sprzedającego oraz zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
30. W przypadku gdy Klient nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien złożyć oświadczenie Sprzedającemu o odmowie zgody na wprowadzenie zmian w Regulaminie na piśmie, pod rygorem nieważności w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia od Sprzedającego zgodnie z postanowieniami poniżej. Jeżeli Klient nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że wyraził zgodę na nowe postanowienia Regulaminu.
31. Sprzedający powiadomi Klientów o zmianach w Regulaminie przed ich wejściem w życie poprzez informację wysłaną na podany przez Klienta w trakcie zakupu produktów i/lub usług adres poczty internetowej lub - w przypadku niepodania przez Klienta adresu poczty internetowej - poprzez pismo informacyjne o wprowadzonych zmianach w Regulaminie, przesłane na adres korespondencyjny Klienta. Zawiadomienie Klienta uznaje się za dokonane skutecznie po upływie 7 dni od powiadomienia.
32. Klienci, którzy w wyznaczonym terminie i formie odmówili zgody na nowe brzmienie Regulaminu, mogą korzystać ze Sklepu na dotychczasowych zasadach, chyba że z treści zawiadomienia o zmianie Regulaminu będzie wynikać, że wobec odmowy zgody Klienta umowa na korzystanie ze Sklepu ulega rozwiązaniu.
33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
34. W zakresie dozwolonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, taka nieważność, bezskuteczność lub niewykonalność nie będzie mieć wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu, które pozostaną w mocy. W powyższym przypadku Strony dołożą starań, aby w dobrej wierze zastąpić takie postanowienia odpowiednimi postanowieniami mającymi takie same skutki gospodarcze, odzwierciedlającymi wspólny zamiar Stron i cel Regulaminu.
35. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy dokonują zakupu produktów i usług w celu związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, ale nie posiadającym charakteru zawodowego, sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Przejdź do strony głównej

Partnerzy

Eurocert
CipherLab
Digi
Insoft
G DATA
Shopgold
Shoper
Insert
Eset
Syriusz
Dibal
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu